Badmintonclub Oosterhout

Vrijdag 14 juni, Ouder-kind toernooi (19:00 uur) & Hussel toernooi (circa 20:30 uur)

 

Het is belangrijk dat jij je veilig voelt tijdens en na het sporten bij BCO. Wij, de VCP-ers, nodigen je dan ook uit om contact met ons op te nemen op het moment dat geïntimideerd voelt tijdens het spelen. En dat kan zijn wanneer bv:

 • agressie of geweld ervaart
 • gepest wordt 
 • geïntimideerd wordt (seksueel) 
 • gediscrimineerd wordt (huidskleur, seksuele geaardheid of anders )

Wanneer een ander jou dus lastig valt of er een een situatie is waar je geen oplossing voor ziet, neem dan contact met een van ons. Wij als VCP helpen jou in het oplossen van het probleem. En de oplossing kan een luisterend oor zijn en kan ook een doorverwijzing naar professionele instanties. 

De VCP staat de melder altijd ter zijde.

Wil je geen contact opnemen met de VCP-er kun je altijd contact opnemen met het contactpunt van de NOC*NSF, het overkoepelend orgaan.

Voor wie

De VCP is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. Wel belangrijk is dat de rol als VCP ter sprake komt, anders is het gewoon een gesprek als alle andere en zal de VCP niet als zodanig in actie komen.

Vertrouwelijkheid

De gesprekken met de VCP zijn in principe vertrouwelijk. En deze vertrouwelijkheid heeft zijn grenzen: ten eerste vanwege het algemeen belang van een veilige sportomgeving en ten tweede vanwege de Nederlandse wetgeving die in bepaalde gevallen de VCP en het bestuur verplicht de vertrouwelijkheid te doorbreken.  

Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar leden, de VCP zal in alle gevallen dat hij/zij op welke wijze dan ook kennis neemt van een incident dit geanonimiseerd aan het bestuur melden. Hierbij wordt de vertrouwelijkheid niet geschonden terwijl het bestuur kan beoordelen of en hoe zij moet handelen. Alléén wanneer het bestuur niet zonder nadere informatie kan handelen, zal zij de VCP om die informatie vragen. In dat geval zal een VP van de badmintonbond geraadpleegd worden over het vrijgeven van de informatie. 

folder si sporters
folder si jeugd
folder si ouders
folder si trainers
folder si bestuurders

Protocol

De NOC*NSF heeft alles vast gelegd in protocollen, deze protocollen worden door ons VCP-ers gevolgd. Om duidelijkheid te geven en geheel transparant te zijn zijn de stappen hieronder beschreven.

Eerste Opvang

Een ieder kan een beroep doen op de VCP voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte tot ....
De VCP zal vooraf twee zaken duidelijk maken:

 1. elk incident wordt geanonimiseerd gerapporteerd aan het bestuur, dit omdat die de verantwoordelijkheid heeft om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarnaar te handelen
 2. de vertrouwelijkheid van het gesprek is begrensd: indien het bestuur oordeelt dat de veiligheid van een of meerdere van haar leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit

(strafbare feiten zoals in het Burgelijk Wetboek zijn vastgelegd)

Overleg over vervolgstappen: doorverwijzen

Naar aanleiding van wat de VCP ter ore komt, wordt de betrokkene geïnformeerd over mogelijke vervolgstappen en over de (externe) instanties waartoe de betrokkene zich kan wenden voor de verschillende vervolgstappen. De betrokkene maakt hierin zélf een keuze of wordt doorverwezen naar instanties die bij die keuzebepaling kunnen helpen (Vertrouwenspersoon van NOC*NSF, Maatschappelijk werk, huisarts).

Opheffen vertrouwelijkheid

De VCP informeert de betrokkene over de gevolgen die het incident heeft voor de stappen die de VCP moet zetten. In alle gevallen zal geanonimiseerd rapporteren aan het bestuur. Deze beoordeelt hoe vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid moet worden gehandeld. Indien dit handelen vereist dat (een deel van) de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven, zal betrokkene door de VCP hierover uitleg krijgen en om diens
toestemming worden gevraagd. Bij toestemming is de vertrouwelijkheid opgeheven. Het opheffen van vertrouwelijkheid gebeurt echter ook zonder toestemming van de betrokkene, maar niet nadat: 

 • de VCP de betrokkene heeft uitgelegd waarom hij/zij deze stap moet nemen en om diens toestemming daarvoor is gevraagd;
 • het is gebleken dat er geen andere weg is dan het opheffen van de vertrouwelijkheid om het voor het bestuur mogelijk te maken haar verantwoordelijkheid te nemen;
 • naar het oordeel van het bestuur het niet-opheffen van de vertrouwelijkheid voor betrokkene en/of derden schade of gevaar zal opleveren en dit kan worden voorkomen door het opheffen van de vertrouwelijkheid;
 • er in gevallen van ernstige twijfel bij de VCP (en/of bij het bestuur) aan de juistheid van het opheffen van de vertrouwelijkheid, consultatie van zijn/haar collega op Bondsniveau heeft plaatsgevonden;

Opheffen van de vertrouwelijkheid gebeurt overigens met inachtneming van alle verplichtingen die het bestuur en VCP hebben jegens de bescherming van de privacy van alle betrokken partijen. Met de betrokkene bespreekt de VCP de mogelijke gevolgen van deze stap en verwijst de betrokkene naar relevante hulpverlening. Tevens wordt afgesproken hoe betrokkene op de hoogte wordt gehouden van het handelen van het bestuur.
Overwegingen die tot het opheffen van de vertrouwelijkheid aanleiding kunnen geven zijn: 

 • er is sprake van een ernstig strafbaar feit; 
 • er is sprake van angst of onmacht aan de zijde van betrokkene om een strafbare en/of ongewenste situatie te beëindigen; 
 • er is sprake van een voor de betrokkene of derden acute onveilige sportomgeving; 
 • er is sprake van gedragingen of een situatie waarin het bestuur vanuit haar verantwoordelijkheid in het algemeen belang moet ingrijpen.

In geval dat de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven omdat er sprake is van een ernstig strafbaar feit waar aangifteplicht voor geldt, zoals bij verkrachting, dan stelt de VCP het bestuur daarvan in kennis en zal het bestuur deze verplichting tot aangifte moeten nakomen. Doet zij dat niet, dan berust deze verplichting in even grote mate bij de VCP. Deze kan echter geen aangifte doen namens de vereniging, maar doet dat dan als privé persoon.

Rapportage aan het bestuur

De VCP brengt het bestuur altijd op de hoogte van hetgeen een betrokkene heeft verklaard en welke afspraken met betrekking tot de doorverwijzing zijn gemaakt. Dit gebeurt geanonimiseerd, maar indien het bestuur dit noodzakelijk vindt met verwijzing naar personen (zie hiervoor Opheffen Vertrouwelijkheid).

Verslaglegging

De VCP legt verslag van de gevoerde gesprekken en de daaruit voortvloeiende doorverwijzing en gemaakte afspraken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het standaard formulier dat hiervoor is ontwikkeld. Het registratieformulier voor de VCP en het rapportageformulier voor de rapportage aan het bestuur
Deze formulieren worden binnen de vereniging op een veilige wijze gearchiveerd. Beide VCP-ers beheren hun eigen archief.

Contact VCP-ers onderling

De VCP-ers hebben geen contact over meldingen onderling. Zij opereren hier volledig alleen in. Het samenwerking tussen de VCP-ers is op beleid, voorlichting en kennis.

Vertrouwenspunt Sport/Bond

Wanneer je niet terrecht wilt bij een van onze VCP-ers zijn er uiteraard meer mogelijkheden. Zowel de NOC*NSF als de badmintonbond zijn hierop ingericht. Van beide staat hieronder de contact info.

NOC*NSF

info op website

email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of bel 0900 - 2025590 (€0,10 per minuut)

Badminton Nederland

Vertrouwenscontactpersoon is Barbara Mura

tel. 0307513841   email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Het hele project binnen Badminton Nederland heet onbezorgd badmintonnen